Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je naším úřadem prováděna celostátně. Hlavní konkurenční výhodou oproti jiným exekutorským úřadům je zejména důsledná terénní činnost profesionálně zaškolených vykonavatelů exekutora, kteří jsou schopni s ohledem na časovou vzdálenost neprodleně se dostavit na místo, kde se nabízí úspěšná exekuce prodejem movitých věcí. Další výhodou je plná elektronizace exekučního spisu v softwarovém programu AIsoft.

V důsledku naší personální kapacity jsme schopni po obdržení návrhu do 24 hodin požádat exekuční soud o pověření k provedení exekuce. V případě žádosti oprávněného jsme schopni zajistit doručení písemností dřív, než je zákonem stanovená lhůta pro exekuční soud. Současně urgujeme exekuční soud o doručení pověření a nařízení exekuce v situaci, kdy exekuční soud zákonem stanovenou lhůtu nedodrží.

Po doručení pověření a nařízení exekuce realizují speciální zaměstnanci administrativního odboru veškeré nabízené součinnosti s třetími osobami dle ustanovení § 33–34 EŘ.

Nad rámec zákonem nabízených součinností realizují zaměstnanci také kvazi "pátrací" činnost, kdy se pokouší z internetu (Google, ARES, ISIR, sociální sítě) získat uchopitelné informace o exekučně postižitelném majetku povinného, či jeho faktickém sídle.

1. Rychlost, efektivita a důslednost

  • Do dvou měsíců po doručení pověření a nařízení exekuce, v případě, že z realizovaných součinností není znám exekučně postižitelný majetek, vydáme a následně realizujeme exekuci prodejem movitých věcí.
  • Součinnosti s třetími osobami realizujeme v půlročních intervalech.
  • V každém exekučním řízení standardně minimálně jednou realizujeme exekuci prodejem movitých věcí.
  • V případě zjištění jakékoliv nové adresy či faktického sídla povinného realizujeme novou nebo opakovanou exekuci prodejem movitých věcí či místní šetření.
  • Při každé exekuci prodejem movitých věcí jsou naši vykonavatelé technicky vybaveni k tomu dostat se do zamčených bytů, komplexů, sklepů, půdních prostorů. Každý vykonavatel je vybaven botičkou na automobil. S ohledem na dodávky, ve kterých vykonavatelé jezdí, jsme vždy schopni odvést veškerý sepsaný movitý majetek do našeho skladu.
  • Operativně jsme schopni si zajistit odtahovou službu, zámečnickou službu či hangáry nebo lodní přístav.
  • V případě hladkého průběhu exekučního řízení (tzn., že povinný nebude využívat svá procesní práva) jsme schopni exekuce ukončit do 8 až 10 měsíců.
  • Naším standardem je řádná publikace o konání dražeb movitých věcí formou letáků a bannerů na našich internetových stránkách. Pravidelný počet zájemců o dražbu je cca 30–50 vždy přítomných lidí.
  • Dražby nemovitostí realizujeme klasickým kamenným způsobem, ale také elektronicky.

2. Nemovité věci

Lustrace katastru nemovitostí je automaticky realizována v momentně příchodu pověření a nařízení exekuce. V důsledku automatizace programu a efektivní organizační struktury běžně vydáváme exekuční příkaz na nemovité věci případně exekutorské zástavní právo okamžitě po přijetí pozitivní součinnosti. V případě zjištění, že je zde zákonný předpoklad, že nemovitou věc nabyl sice druhý z manželů, ovšem v době trvání manželství (nemovitá věc byla nabyta v SJM), vydáváme exekuční příkaz na prodej nemovité věci nebo exekutorské zástavní právo.

Dražby nemovitých věcí realizujeme jak klasickým způsobem v dražební místnosti v prostorách budovy úřadu, tak elektronickým způsobem.

3. Odměna exekutora

Odměna exekutora za výkon exekuční činnosti je úplatou za činnost vykonávanou osobně exekutorem nebo jeho zaměstnanci. Výše odměny a způsob výpočtu je stanoven na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (dále jen "exekuční tarif!“). Ustanovení § 6 uvedené vyhlášky stanoví, že v rámci vymáhání peněžitého plnění závisí výše odměny na výši vymoženého plnění procentní sazbou.

Základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění a činí:
15 % do 3 mil. Kč základu, nejméně však 3.000 Kč
10% z přebývající částky do 40 mil. Kč základu
5% z přebývající částky do 50 mil. Kč základu
1% z přebývající částky do 250 mil. Kč základu

Z výše uvedeného je patrné, že odměna exekutora je počítána regresivní procentní sazbou a ze základu tvořeného podle pravidel stanovených v § 5 exekučního tarifu.  Dále pak je evidentní, že odměna je limitována a v závislosti na výši vymožené částky činí minimálně 3.000 Kč a maximálně 6.650.000 Kč.

4. Stručný nástin exekučního řízení

 

WebDesign by: ALLDOG Studio