Dražební řád pro dražbu movitých věcí

Článek I.
Základní ustanovení

Tento dražební řád upravuje prodej movitých věcí v dražbách provedených soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen „EŘ“). Dle ust. § 69 EŘ se na provádění exekuce prodejem movitých věcí použijí přiměřeně ustanovení č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ). Dle § 28 EŘ se úkony exekutora považují za úkony soudu.

Dražbu provádí soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem Radyňská 9, 326 00, Plzeň.

Článek II.
Předmět dražby

Předmětem prodeje v dražbě jsou movité věci. Předmětné movité věci jsou blíže specifikovány v dražební vyhlášce, která se zveřejňuje doručením orgánu obce, v jejímž obvodu se dražba koná a v jejímž obvodu má povinný své bydliště, vyvěšením na úřední desce exekutora, zveřejněním na webových stránkách soudního exekutora www.soudniexekutor.com, popř. i jiným vhodným způsobem podle okolnosti případu.

Dražební vyhláška obsahuje dle § 328b odst. 4 OSŘ datum dražby, čas a místo dražby, označení dražených věcí, zda se věc vydraží samostatně nebo v rámci souboru věcí, rozhodnou cenu věci anebo souboru věcí, výši nejnižšího podání, zda se vyžaduje zaplacení jistoty a způsob jejího zaplacení, upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží. O zařazení movité věci do dražby rozhoduje exekutor. Uhradí-li povinný nejpozději do okamžiku zahájení dražby vymáhanou pohledávku včetně příslušenství a nákladů řízení, dražba v tomto řízení se nekoná a sepsané věci se vydají povinnému. Dražba jednotlivých movitých věcí rovněž nebude provedena, jsou-li pro to jiné důvody organizačního nebo technického charakteru. O neprovedení dražby rozhoduje exekutor opatřením, proti kterému není odvolání přípustné.

Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.

Článek III.
Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být fyzické osoby, které požívají právní osobnosti a jsou svéprávné. Jménem právnické osoby jedná statutární orgán. K zápisu do seznamu dražitelů musí být u fyzických osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby. V případě obchodní společnosti je tato povinna prokázat se platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Jedná-li někdo za dražitele na základě smlouvy o zastoupení, je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a příslušnou plnou mocí, kde podpis zmocnitele je úředně ověřen. Účastníkem dražby je každý, kdo před zahájením dražby prokáže, že splňuje výše uvedené podmínky. Od účastníků dražby není vybíráno vstupné. Soudní exekutor, jeho zaměstnanci, povinný, manžel povinného a obmeškalý vydražitel nesmějí dražit. Obmeškalý vydražitel je ten, který vydražil věc v předchozí dražbě a na místě nezaplatil nejvyšší podání. Jeho účast je vyloučena jen ohledně té věci, kterou nezaplatil. Dražitelé se zapisují do seznamu účastníků dražby a každému je přiděleno dražební číslo. Do prezenční listiny se zapíše jméno a příjmení (obchodní firma) dražitele, jeho datum narození či rodné číslo (IČ) a bydliště (sídlo). Zúčastnit se dražby věci, pro jejíž držení je nutné právním předpisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Vykonavatel je oprávněn tuto skutečnost ověřit před zahájením dražby tím, že vyzve dražitele k předložení příslušného oprávnění.

Článek IV.
Dražební jistota

Povinnost složit jistotu a její výši exekutor stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000 EUR dle § 328 odst. 5 OSŘ.

Článek V.
Organizační opatření dražby a pořádková opatření

Dražba se koná zpravidla v sídle exekutorského úřadu nebo na jiném vhodném místě. Je-li to z důvodu hospodárnosti a účelnosti vhodné, dražbu lze vykonat v místě, kde jsou sepsané věci ponechány. Soudní exekutor, je-li to třeba, zajistí, aby sepsané věci byly dopraveny do místa, kde se dražba koná. Místo konání dražebního roku je dražitelům a ostatním účastníkům dražby oznámeno v dražební vyhlášce. Dražitelé ani ostatní osoby přítomné na dražebním jednání (veřejnost) nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem ovlivňovali průběh dražby. Jsou povinni dbát pokynů soudního exekutora či jím pověřených zaměstnanců, včetně prokázání totožnosti, a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid a důstojnost dražby. V případě rušení dražebního jednání a pořádku, může být udělena pořádková pokuta do výše až 50.000 Kč a ten, kdo by narušoval klid a důstojnost dražby může být vykázán z dražební místnosti. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to i po skončení dražby, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Pořádkové pokuty připadají státu.

Ten, kdo by opakovaně závažným způsobem rušil dražbu nebo se opakovaně při dražbě k soudnímu exekutorovi či k vykonavateli choval urážlivě nebo soudního exekutora či vykonavatele znevažoval nebo kdo by opakovaně dražbu mařil, dopustil by se trestného činu pohrdání soudem dle ust. 336 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za který lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

V dražební místnosti je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje. Po dobu konání dražby není povoleno používat v dražební místnosti mobilní telefony. Dále je vstup do dražební místnosti zakázán osobám se psy či jinými zvířaty, se zbraní, střelivem či jinými nebezpečnými předměty, s výjimkou příslušníků Policie ČR, městské policie a vězeňské a justiční stráže ve službě. Pokud to okolnosti dražby vyžadují, může soudní exekutor k zajištění své bezpečnosti a klidného průběhu dražby požádat o součinnost Policii ČR, městskou policii, popř. soukromou bezpečnostní agenturu.

Článek VI.
Organizační zabezpečení dražby

Soudní exekutor je povinen a oprávněn dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem. Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, bude účastníkům dražby umožněn alespoň 10 minut před zahájením dražby. Všechny osoby přítomné na dražbě jsou povinny řídit se pokyny soudního exekutora, případně zaměstnance, kterého soudní exekutor pověřil. Z účasti na dražbě, či v dražební místnosti může být soudním exekutorem vyloučen ten, kdo porušuje dražební řád a obecně platné právní předpisy. Soudní exekutor, případně pověřený zaměstnanec, rovněž rozhoduje o tom, zda je možno v průběhu dražby pořizovat obrazové či zvukové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy.

Článek VII.
Průběh dražby

Dražbu řídí a provádí soudní exekutor, případně pověřený zaměstnanec, který o dražbě sepíše protokol. Před zahájením dražby poučí soudní exekutor nebo pověřený zaměstnanec přítomné osoby, že věci dané do dražby se prodávají jen za hotové peníze a že nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned. Soudní exekutor nebo pověřený zaměstnanec seznámí přítomné též s pořadím, v jakém se budou jednotlivé věci dražit. Při dražbě se věci vyvolávají jednotlivě nebo jako soubor movitých věcí. Po vyvolání věci soudní exekutor nebo pověřený zaměstnanec oznámí rozhodnou cenu a nejnižší podání. Poté vyzve účastníky dražby k podávání nabídek.

Podání je nabídka učiněná účastníkem dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. Dražitelé jsou vázání svými podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší.

Výše ceny vydražené věci není omezena cenovými předpisy.

Podání se budou zvyšovat minimálně o částku stanovenou dražitelem před zahájením dražebního jednání, který výši minimálního příhozu stanoví s ohledem na cenu dražených movitých věcí.

Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání. Není-li další podání, soudní exekutor či pověřený zaměstnanec upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy "potřetí" příklep.

Dorovnání podání není přípustné. Učiní-li několik dražitelů ve stejný okamžik stejné podání tak, že není možno zjistit, kdo z nich toto podání učinil jako první, a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne exekutor losem, komu má příklep udělit. Losování spočívá v tom, že se čísla dražitelů vloží do schránky, ze které je následně exekutorem či zaměstnancem vylosován vydražitel, kterému je udělen příklep.

Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.

Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby a učiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udělí vykonavatel příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby (spoluvlastníků) více, udělí vykonavatel příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne vykonavatel losem (popsaným výše) o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí.

Byla-li dražba skončena, protože výtěžek dosud prodaných věcí pokryje vymáhanou pohledávku včetně příslušenství a nákladů řízení, odevzdají se neprodané věci povinnému, nebo jiné osobě, která je oprávněna je přijmout.

Článek VIII.
Přechod vlastnictví na vydražitele

Nepřevyšuje-li nejvyšší podání limit 350.000 Kč pro hotovostní platby, vydražitel musí nejvyšší podání či jeho doplatek ihned zaplatit a věc převzít; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti a vydražitel odpovídá za škodu tím vzniklou. Vydražitel je v takovém případě povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním vznikly, škodu, která tím vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá složená jistota, bylo-li takové. Pokud bude nejvyšší podání převyšovat částku 350.000 Kč a vyplacení nejvyššího podání tak bude v rozporu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, bude vydražitel poučen při dražebním jednání o tom, že bezhotovostní platba na nejvyšší podání musí být provedena do sedmi dní dle § 329 odst. 6 OSŘ, jinak soudní exekutor nařídí opakovanou dražbu. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu. V případě dražby cenných papírů vydá soudní exekutor takové potvrzení vydražiteli i bez žádosti. Pro movité věci, pro něž se nenajde vydražitel, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.

Článek IX.
Vada věcí

Soudní exekutor nenese žádnou odpovědnost za stav, funkčnost a celistvost dražených věcí. Veškeré dražené věci jsou prodávány, tak jak stojí a leží.

Článek X.
Protokol o provedené dražbě

Po ukončení dražby se sepíše Protokol o dražbě. V něm je uvedeno zejména: a) které věci byly vyvolány, b) jaká byla odhadní a vyvolávací cena jednotlivých věcí, c) jakého nejvyššího podání za jednotlivé věci bylo dosaženo a kdo byl jejich vydražitelem, včetně jeho jména, u právnických osob název, sídlo a IČ, d) které ze zapsaných věcí nebyly prodány. Vydražitelé protokol nepodepisují. Jednotlivá podání se v protokole neuvádějí.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny, či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto Dražebním řádu neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními EŘ, a dále přiměřeně ustanoveními OSŘ, které upravují výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 1360/95-OOD ze dne 21.8.1996, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele. Tento řád je zveřejněn na webových stránkách soudního exekutora.

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Plzeň-město

 

 

WebDesign by: ALLDOG Studio