Dražební řád pro dražbu nemovitých věcí

 Řízení zahájená do 31.12.2012

Článek I.
Základní ustanovení

Tento dražební řád upravuje prodej nemovitých věcí v dražbách provedených soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 Sb., zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "EŘ"). Při provádění dražby nemovitých věcí se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudní řád (dále jen "OSŘ"), v části upravující výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí. Dle § 28 EŘ se úkony exekutora považují za úkony soudu.

Dražbu provádí soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem Radyňská 9, 326 00, Plzeň. 

 

Článek II.
Předmět dražby

Předmětem dražby je vždy nemovitá věc specifikovaná v „Dražební vyhlášce“. Ta se doručuje osobám uvedeným v § 336c odst. 1 OSŘ a uveřejňuje se na úřední desce obecního úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc, na desce příslušného katastrálního úřadu a na úřední desce soudního exekutora. Dále je dražební vyhláška se znaleckým posudkem umístěna na webových stránkách exekutora www.soudniexekutor.com.

Dražební vyhláška stanoví čas a místo konání dražby, označení nemovitých věcí, výslednou cenu, případné závady na nemovité věci váznoucí, výši nejnižšího podání (vyvolávací cenu), výši dražební jistoty a způsob jejího zaplacení. Dražební vyhláška musí být vydána alespoň 30 dnů před termínem dražby. 

 

Článek III.
Účastníci dražby

Účastníkem dražby může být fyzická nebo právnická osoba. Účastník dražby (dále jen dražitel) je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Jedná-li někdo za dražitele na základě plné moci, je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti a příslušnou plnou mocí, kde podpis zmocnitele je úředně ověřen. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží statutární orgány nebo pověřené osoby na základě jí uděleného pověření. 

Jako dražitel se může dražby zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání dražební jistotu. Výši dražební jistoty a způsoby, jakými je možné ji uhradit, určuje vždy dražební vyhláška. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nebo na účet soudního exekutora pod určeným variabilním symbolem a specifickým symbolem, kterým je rodné číslo fyzické osoby – účastníka dražby nebo IČO právnické osoby – účastníka dražby. K platbě na účet soudního exekutora bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením dražebního jednání prokázáno, že platba na účet soudního exekutora také došla. V případě pochybností o tom, zda dražební jistota byla uhrazena nebo o tom, kdo ji uhradil, považuje se dražební jistota za neuhrazenou. Neúspěšným dražitelům bude dražební jistota vrácena na účet, který uvedou v žádosti. Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, kterému byl udělen příklep a těm dražitelům, kteří vznesli námitku proti průběhu dražby. Těm bude vrácena po právní moci usnesení o příklepu.

Z účasti na dražbě jsou vyloučeni exekutor, zaměstnanci exekutora, povinný, manžel povinného, vydražitel, který nedoplatil nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě (§ 336m odst. 2 OSŘ) a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, např. úpadce v případě konkursu prohlášeného na jeho majetek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.  

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“. Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b OSŘ, jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni

konání této dražby starší šesti měsíců. Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů: 

  1. Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“
  2. Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu, nebo do datové schránky soudního exekutora
  3. Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence. 

O splnění povinnosti prokázat svou totožnost bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu, kterou označí při své registraci na portálu www.exdrazby.cz 

 

Článek IV.
Organizační opatření dražby a pořádková opatření

Dražba se koná v místě určeném dražebním vyhláškou, zpravidla v sídle exekutora nebo na jiném vhodném místě, nebo prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz 

Osoby přítomné na dražebním jednání nesmějí svým chováním mařit či jakýmkoliv způsobem ovlivňovat průběh dražby a nesmějí být ozbrojené. Jsou povinny dbát pokynů exekutora popř. jeho zaměstnanců, včetně prokázání totožnosti, a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid a důstojnost dražby. Ten, kdo by hrubě ztěžoval průběh dražby nebo by se choval urážlivě, tomu exekutor usnesením udělí pořádkovou pokutu. 

Zjistí-li soudní exekutor, že zde jsou skutečnosti, které naznačují, že mohlo dojít v souvislosti s dražbou k jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 258 trestního zákoníku (pletichy při veřejné dražbě), tj. že někdo buď lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě, jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, oznámí soudní exekutor tyto skutečnosti státnímu zastupitelství a předloží mu protokol o dražbě s prezenční listinou dražitelů. 

Soudní exekutor rozhoduje o tom, zda je možno v průběhu dražby pořizovat obrazové či zvukové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy.

 

Článek V.
Průběh dražby

Dražební jednání vede exekutor, jehož pokyny se musí všichni řídit. Jednotlivé úkony, kterými se při jednání nerozhoduje, mohou vykonávat pověření zaměstnanci soudního exekutora. Zpravidla 30 minut před zahájením dražebního jednání se dražitel zapisuje do seznamu účastníků dražby (prezenční listina), na základě které je mu následně přiděleno dražební číslo. Do prezenční listiny se zapíše jméno a příjmení (obchodní firma) dražitele, jeho rodné číslo (IČ) a bydliště (sídlo). Správnost zapsaných údajů dražitel potvrdí svým podpisem. 

Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Exekutor ještě před zahájením vlastní dražby usnesením rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. 

Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovité věcí z exekuce, exekutor dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě. 

Před zahájením dražby seznámí soudní exekutor přítomné osoby o uplatněných pohledávkách do exekuce a závadami váznoucími na nemovité věci. Určí také výši minimálního podání a minimální příhoz. 

Podání při kamenné dražbě se činí tak, že dražitel zvedne přidělené číslo a ústně sdělí své podání. Podání je učiněno až ústním sdělením podání. První podání musí být učiněno alespoň ve výši nejnižšího podání stanoveného dražební vyhláškou. Každé další podání musí předešlé podání převyšovat nejméně o stanovený minimální příhoz, jinak se k němu nepřihlíží. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena cenovými předpisy. Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání. Není-li další podání, soudní exekutor upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy "potřetí" příklep. 

Při elektronické dražbě se podání / příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. První příhoz může být 0 Kč jako potvrzení vyvolávací ceny, kterou stanovuje dražební vyhláška. Každý další příhoz navyšuje předešlé podání.

Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítkem nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5). Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli: Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby.  

Elektronická dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 OSŘ) nejméně však do stanovené doby určené v „Dražební vyhlášce“ (nejčasnější možný okamžik skončení dražby). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli, že Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby. 

Podrobné instrukce k elektronickým dražbám prostřednictví www.exdrazby.cz naleznete na internetových stránkách http://www.exdrazby.cz/index.php?a=napoveda. 

Je-li některý z dražitelů spoluvlastníkem předmětu dražby nebo má k věci prokázané předkupní právo, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby (spoluvlastníků) více, bude příklep udělen tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů dá soudní exekutor možnost spoluvlastníkům se dohodnout, komu z nich má být udělen příklep, a poté, nedohodnou-li se, rozhodne losem. 

Příklep bude udělen dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů ve stejný okamžik stejné podání tak, že není možno zjistit, kdo z nich toto podání učinil jako první, a nebylo-li učiněno podání vyšší, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, rozhodne soudní exekutor losem, komu má příklep udělit. 

Vydražitelem složená dražební jistota zůstává na účtu exekutora a započte se na úhradu nejvyššího podání.

 

Článek VI.
Pořádkové opatření

Tomu, kdo hrubě ztěžuje průběh dražby tím, že neuposlechne pokynu soudního exekutora, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,- Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to i po skončení dražby, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Pořádkové pokuty připadají státu. 

Toho, kdo hrubě ruší pořádek a průběh dražby, může soudní exekutor vykázat z místa, kde se dražba koná. Je-li vykázán účastník (oprávněný, povinný), může být jednáno dále v jeho nepřítomnosti. 

Pokud by někdo z přítomných účastníků zmařil průběh dražby např. tím, že by dražební jednání muselo být pro jeho chování přerušeno či zrušeno, odpovídá za škodu takto vzniklou nejen soudnímu exekutorovi, ale i ostatním účastníkům dražby a dotčeným účastníkům exekučního řízení. 

Pokud to okolnosti dražby vyžadují, může soudní exekutor k zajištění své bezpečnosti a klidného průběhu dražby požádat o součinnost Policii ČR, městskou policii, popř. soukromou bezpečnostní agenturu.

 

Článek VII.
Přechod vlastnictví na vydražitele

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. 

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu, o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. 

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 

Vydražitel je poplatníkem daně z převodu nemovité věci podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Vydražitel je povinen nejvyšší podání uhradit ve lhůtě určené soudním exekutorem v usnesení o příklepu. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání počíná dnem právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce Na úhradu nejvyššího podání se započítává složená dražební jistota. Pokud vydražitel nezaplatí nejvyšší podání v uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a bude nařízeno další dražební jednání. Tento vydražitel (obmeškaný vydražitel) je pak povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem. O závazcích obmeškaného vydražitele rozhodne soud usnesením. Nepostačuje-li k úhradě těchto závazků složená jistota, podá soudní exekutor podle vykonatelného usnesení k vymožení potřebných částek návrh na nařízení exekuce proti vydražiteli. 

Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

 

Článek VIII.
Protokol o provedené dražbě

O průběhu dražby nemovité věci se sepíše protokol, ve kterém se uvedou všechny podstatné skutečnosti, rozhodnutí, zda bylo či nebylo prokázáno předkupní právo, jednotlivá podání učiněná dražiteli a námitky podané proti průběhu dražby nebo proti příklepu.

 

Článek IX.
Potvrzení o nabytí vlastnictví

Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání oznámí soudní exekutor tyto skutečnosti příslušnému katastrálnímu úřadu, který zapíše přechod vlastnického práva na vydražitele. Dokladem prokazujícím nabytí vlastnictví vydražitele k předmětu dražby je pravomocné usnesení o příklepu.

 

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny, či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto Dražebním řádu neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními EŘ, a dále přiměřeně ustanoveními OSŘ, které upravují výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, vyhlášky o č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 

 

 

Řízení zahájená od 01.01.2013 

Článek I. až IV. platí ve shodném znění jako pro dražby v řízeních zahájených do 31.12.2012.

 

Článek V.
Průběh dražby

Dražební jednání vede exekutor, jehož pokyny se musí všichni řídit. Jednotlivé úkony, kterými se při jednání nerozhoduje, mohou vykonávat pověření zaměstnanci soudního exekutora. Zpravidla 30 minut před zahájením dražebního jednání se dražitel zapisuje do seznamu účastníků dražby (prezenční listina), na základě které je mu následně přiděleno dražební číslo. Do prezenční listiny se zapíše jméno a příjmení (obchodní firma) dražitele, jeho rodné číslo (IČ) a bydliště (sídlo). Správnost zapsaných údajů dražitel potvrdí svým podpisem. 

Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Exekutor ještě před zahájením vlastní dražby usnesením rozhodne, zda jsou předkupní práva, či výhrady zpětné koupě prokázány. Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. 

Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovité věcí z exekuce, exekutor dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě. 

Po zahájení dražebního jednání soudní exekutor oznámí, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní, či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou, a zváží, zda dražební jednání neodročí k rozhodnutí podle § 336a. Určí také výši minimálního podání a minimální příhoz. 

Podání při kamenné dražbě se činí tak, že dražitel zvedne přidělené číslo a ústně sdělí své podání. Podání je učiněno až ústním sdělením podání. První podání musí být učiněno alespoň ve výši nejnižšího podání stanoveného dražební vyhláškou. Každé další podání musí předešlé podání převyšovat nejméně o stanovený minimální příhoz, jinak se k němu nepřihlíží. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena cenovými předpisy. Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání. Není-li další podání, soudní exekutor upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy "potřetí" příklep. 

Při elektronické dražbě se podání / příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. První příhoz může být 0 Kč jako potvrzení vyvolávací ceny, kterou stanovuje dražební vyhláška. Každý další příhoz navyšuje předešlé podání.

Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítkem nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5). Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli: Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby.  

Elektronická dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 OSŘ) nejméně však do stanovené doby určené v „Dražební vyhlášce“ (nejčasnější možný okamžik skončení dražby). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli, že Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby. 

Podrobné instrukce k elektronickým dražbám prostřednictví www.exdrazby.cz naleznete na internetových stránkách http://www.exdrazby.cz/index.php?a=napoveda. 

Příklep bude udělen dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Je-li některý z dražitelů spoluvlastníkem předmětu dražby nebo má k věci prokázané předkupní právo či výhradu zpětné koupě, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep jemu. Učiní-li několik dražitelů ve stejný okamžik stejné podání tak, že není možno zjistit, kdo z nich toto podání učinil jako první, a nebylo-li učiněno podání vyšší, udělí příklep dražiteli, který byl určen losem. 

Vydražitelem složená dražební jistota zůstává na účtu exekutora a započte se na úhradu nejvyššího podání.

 

Článek VI.
Předražek

Do 15ti dnů od zveřejnění usnesení o příklepu může každý (nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 OSŘ) písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt za částku alespoň o 1/4 vyšší než bylo nejvyšší podání, tzv. předražek. Navrhovatel předražku je povinen v 15 denní lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. 

Po uplynutí 15 denní lhůty vyzve soudní exekutor vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje podání na částku nejvyššího předražku. Poté soudní exekutor vydá usnesení o předražku, ve ktrerém usnesení o příklepu zruší a rozhodne o tom, kdo je předražitelem. 

 

Článek VII.
Pořádkové opatření

Tomu, kdo hrubě ztěžuje průběh dražby tím, že neuposlechne pokynu soudního exekutora, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,- Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to i po skončení dražby, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Pořádkové pokuty připadají státu. 

Toho, kdo hrubě ruší pořádek a průběh dražby, může soudní exekutor vykázat z místa, kde se dražba koná. Je-li vykázán účastník (oprávněný, povinný), může být jednáno dále v jeho nepřítomnosti. 

Pokud by někdo z přítomných účastníků zmařil průběh dražby např. tím, že by dražební jednání muselo být pro jeho chování přerušeno či zrušeno, odpovídá za škodu takto vzniklou nejen soudnímu exekutorovi, ale i ostatním účastníkům dražby a dotčeným účastníkům exekučního řízení. 

Pokud to okolnosti dražby vyžadují, může soudní exekutor k zajištění své bezpečnosti a klidného průběhu dražby požádat o součinnost Policii ČR, městskou policii, popř. soukromou bezpečnostní agenturu. 

 

Článek VIII.
Přechod vlastnictví na vydražitele

Vydražitel je oprávněn převzít vydrženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty pro podání návrhu na předražek, byl- li podán takový návrh, lze nemovitou věc převzít dnem následujícím pod dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. 

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 

Vydražitel je povinen nejvyšší podání uhradit ve lhůtě určené soudním exekutorem v usnesení o příklepu. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání počíná dnem právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na úhradu nejvyššího podání se započítává složená dražební jistota. Pokud vydražitel nezaplatí nejvyšší podání v uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a bude nařízeno další dražební jednání. Tento vydražitel (obmeškaný vydražitel) je pak povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem. O závazcích obmeškaného vydražitele rozhodne soud usnesením. Nepostačuje-li k úhradě těchto závazků složená jistota, podá soudní exekutor podle vykonatelného usnesení k vymožení potřebných částek návrh na nařízení exekuce proti vydražiteli. 

V případě, že v dražební vyhlášce je připuštěna možnost doplatit nejvyšší podání úvěrem se zřízením zástavního práva, musí být splněny následující podmínky:
a)      úvěr bude účelově vázán jen pro zaplacení nejvyššího podání
b)      úvěr bude vyplacen soudnímu exekutorovi, a to ve lhůtě nejpozději 2 měsíců po uplynutí lhůty podle §336j odst. 3 písm b) (lhůta pro
         doplacení nejvyššího podání nebo předložení úvěrové smlouvy)
c)      úvěr byl poskytnut věřitelem, který může na území ČR vykonávat činnost podle zákona o bankách 

Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím. 

Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat exekuční návrh na provedení vyklizením nebo odebráním nemovité věci.

 

Článek IX.
Protokol o provedené dražbě

O průběhu dražby nemovité věci se sepíše protokol, ve kterém se uvedou všechny podstatné skutečnosti, rozhodnutí, zda bylo či nebylo prokázáno předkupní právo či výhrada zpětné koupě, jednotlivá podání učiněná dražiteli a námitky podané proti průběhu dražby nebo proti příklepu.

 

Článek X.
Potvrzení o nabytí vlastnictví

Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání nebo po právní moci usnesení o předražku oznámí soudní exekutor tyto skutečnosti příslušnému katastrálnímu úřadu, který zapíše přechod vlastnického práva na vydražitele. Dokladem prokazujícím nabytí vlastnictví vydražitele k předmětu dražby je pravomocné usnesení o příklepu nebo pravomocné usnesení o předražku.

 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny, či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto Dražebním řádu neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními EŘ, a dále přiměřeně ustanoveními OSŘ, které upravují výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, vyhlášky o č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.  

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Plzeň-město

 

 

 

 

 

WebDesign by: ALLDOG Studio