Pro povinné

1. Základní pravidla pro povinného

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, není osoba, která řeší konkrétní případy, k tomu v souladu se zákonem pověřuje své zaměstnance. V případě Vaší neznalosti nebo nejasnosti ohledně významu exekuční terminologie Vás odkazujeme v sekci ke stažení na příručku Exekuční terminologie v kostce.

Pokud s pověřeným zaměstnancem exekutorského úřadu uzavřete dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte to za definitivní řešení situace. V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky a např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti.

2. Pravidla osobní návštěvy exekutorského úřadu

Vstup do exekutorského úřadu bude umožněn pouze osobám, které na výzvu prokáží svoji totožnost, nebo osobám, které jsou již soudnímu exekutorovi známy z úřední činnosti, a pověřený zaměstnanec nemá žádnou pochybnost o identitě takové osoby. Způsob a podmínky nahlížení do exekučních spisů jsou upraveny v sekci "ke stažení".

Všechny osoby pohybující se v prostorách úřadu jsou povinny dbát pokynů zaměstnanců soudního exekutora a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid v exekutorském úřadě a důstojnost při jednání soudního exekutora. Do exekutorského úřadu je zakázán vstup se psy, s výjimkou psů vodících, dále je zakázáno cizím osobám vnášet do exekutorského úřadu zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty, s výjimkou příslušníků policie ČR, městské policie a vězeňské a justiční stráže ve službě.

Jednání řídí soudní exekutor či jím pověřený zaměstnanec, jehož pokynům se musí přítomné osoby podřídit. V rámci jednání se neposkytují účastníkům exekučního řízení právní porady s výjimkou poučení o procesních právech a povinnostech účastníků dle exekučního řádu a občanského soudního řádu. V rámci jednání není dovoleno jíst, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo telefonovat.

2.1   Pokud hodláte exekutorský úřad osobně navštívit, dodržujte, prosím, následující pokyny:

 • Dodržujte úřední hodiny (hyper odkaz). Vždy upřednostněte dotaz prostřednictvím e-mailu:
  - e-mail pro komunikaci v konkrétním exekučním řízení:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  - e-mail pro komunikaci v obecných věcech: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Identifikujte se spisovou značkou exekuční věci (106 EX …/….), jménem, příjmením, rodným číslem či datem narození, předložte platný doklad totožnosti.
 • Sdělte Vaše kontaktní údaje (adresu, na kterou je možno Vám zasílat písemnosti, telefon, mobil, e-mail).
 • Stručně formulujte Váš požadavek.
 • Dodržujte zásady slušnosti a zdvořilého jednání.

Mějte na paměti, že soudní exekutor ani zaměstnanci úřadu nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky oprávněného, a tudíž že toto řízení logicky působí povinnému újmu na jeho právech. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu.

3. Pravidla písemné komunikace s exekutorským úřadem

V rámci písemné komunikace musí každé Vaše procesní podání splňovat základní zákonné náležitosti, které jsou:

 • Musí z něj být patrno, komu je určeno – vždy jako adresáta označte náš exekutorský úřad.
 • Musí z něj být patrno, kdo je činí – vždy se uveďte na podání jako odesilatel včetně Vaší korespondenční adresy.
 • Musí z něj být patrné, které věci se týká (listinu vždy v pravém horním rohu označte spisovou značkou Vaší exekuce).
 • Musí z něj být patrné, čeho se domáháte – srozumitelně a určitě formulujte to, čeho se domáháte, proti čemu podáváte procesní prostředek, z jakého důvodu atd.
 • Podání musí být datované a vlastnoručně podepsané.

3.1   Doručování písemností

Využívejte veškeré možnosti doručení dle platné právní úpravy občanského soudního řádu:

V případě, že písemné podání obsahující návrh ve věci samé bude učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě a nebude do 3 dnů doplněné předloženým originálem, popřípadě písemným podáním shodného znění, nebude k němu nadále přihlíženo. V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu.

4. Pravidla telefonické komunikace s exekutorským úřadem

Telefonická komunikace je umožněna na čísle +420 602 426 787 nebo +420 377 449 457 pouze v úředních hodinách všem účastníkům, kteří o to stojí. Primárním účelem telefonického hovoru je, aby se vždy dohodl takový postup, jenž povede ke kompletnímu vymožení exekuce. Povinným nejsou povoleny telefonické hovory, jejichž účelem není projednání úhrady vymáhané pohledávky. Na veškeré položené otázky musí volající odpovědět stručně, věcně a pravdivě. Volající je povinen uposlechnout všech pokynů pracovníka na lince. V případě, že povinný bude v rámci telefonického hovoru urážet soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, nebude věcně argumentovat či z hovoru bude patrné, že nemá zájem na pružném vyřešení Vaší exekuce, bude hovor ze strany exekutorského úřadu i bez předchozího upozornění ukončen.

4.1   Pokud hodláte komunikovat s úřadem telefonicky, dodržujte, prosím, následující pokyny:

 • Volejte pouze v úředních hodinách.
 • Identifikujte se spisovou značkou exekuční věci (106 EX …/….), tu najdete na každém dokumentu exekutorského úřadu, který vám byl zaslán. Spisová značka je umístěna obvykle v pravém horním rohu a má tvar 106 EX xxxx/xx (přiklad: 106 EX 1234/10), dále se identifikujte jménem, příjmením, rodným číslem či datem narození.
 • Sdělte Vaše kontaktní údaje (adresu, na kterou je možno Vám zasílat písemnosti, telefon, mobil, e-mail).
 • Stručně formulujte Váš požadavek.
 • Mějte na paměti, že není v pravomoci exekutora rozhodovat o prominutí dluhu a že telefonicky se lze dohodnout pouze na způsobu a lhůtě, ve které bude pohledávka uhrazena, případně na možnosti nahlédnutí do exekučního spisu.
 • Nepožadujte osobní kontakt se soudním exekutorem, soudní exekutor v souladu se zákonem k vyřizování jednotlivých úkonů v exekučních spisech pověřuje své zaměstnance, na které Vás spojovatelka na telefonní lince přepojí (vykonavatele exekutora, exekutorské koncipienty a další zaměstnance).
 • Telefonické hovory mohou být nahrávány a v případě verbálního útoku či výhružek bude věc postoupena příslušnému orgánu činným v trestním řízení.

5. Pořádková pokuta

Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k jednání nebo neuposlechne příkazu soudního exekutora nebo jeho pověřeného zaměstnance, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může soudní exekutor vykázat z místa, kde se jedná. Je-li vykázán účastník řízení, může být jednáno dále v jeho nepřítomnosti.

6. Jak zaplatit vymáhanou povinnost

Pokud si nejste jisti celkovou výší exekučního dluhu, využijte telefonickou komunikaci s exekutorským úřadem nebo osobní návštěvu exekutorského úřadu za účelem zjištění celkové vymáhané částky. Dotaz na celkovou výši vymáhané povinnosti s uvedením Vaší spisové značky (106 EX …/..), jména, příjmení, rodného čísla a poštovní adresy, na kterou je možno Vám doručit písemnosti, pošlete na náš e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

S ohledem na oprávněného má soudní exekutor zřízeno několik bankovní účtů:
1251006815/5500
– pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je Česká televize
233541588/0300 – pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
4200313501/6800 – pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je REDSPARK ASSETS LIMITED, Domácí Půjčky, a.s., CREDIT FINANCE, a.s.,
                                     Euro Benefit a.s., www.money24.cz a.s.

174407484/0300 – všechna ostatní exekuční řízení

6.1   Vymáhanou povinnost zaplaťte některým z těchto způsobů

Bankovním převodem na některý z výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka:
např.: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

Vkladem v hotovosti na kterékoli bankovní pobočce dle typu výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka:
např: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

Poštovní poukázkou (typ A) na některý z výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka:
např.: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného. Při placení složenkou (poukázkou) je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do připsání na účet úřadu (vzor vyplněné poštovní poukázky zde).

Platbou v hotovosti na pokladně v Exekutorském úřadě Plzeň-město, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň v úředních hodinách.

Provedení platby není třeba úřadu nijak oznamovat, ani e-mailem, ani telefonicky. Bude-li exekuce kompletně vymožena, vydá soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, který Vám doručí na adresu dle centrální evidence či jinou, Vámi uvedenou doručovací adresu, ve které budou specifikovány vzniklé náklady exekuce. Účastnici řízení mají právo proti takto doručenému příkazu podat do 8 dnů námitky, které musí být zaslány v souladu s pravidly o doručování na adresu Exekutorského úřadu Plzeň-město.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Potřebné formuláře a Exekuční terminologii v kostce naleznete v záložce "ke stažení" na našem webu. Stažené formuláře doplňte, vytiskněte, podepište a doručte písemně na adresu Exekutorskému úřadu Plzeň-město.

WebDesign by: ALLDOG Studio